Termes i condicions

A continuació trobareu els termes i condicions d'ús del nostre servei.

Termes i condicions de doitsquare.com

Els usuaris que utilitzen els Serveis oferts per doitsquare.com declaren conèixer i acceptar aquestes condicions Condicions generals. Aquestes Condicions fan referència a l'aplicació web "doitsquare.com", propietat de l'empresa INSOLOGY STUDIO S.r.l.

Propietari de doitsquare.com i dei Serveis relacionats
INSOLOGY STUDIO S.r.l.

Via Vasche n. 2 – 21020 CASCIAGO (VA), Itàlia CIF/NIF: 03618840122
[email protected]

Sobre doitsquare.com

doitsquare.com és una aplicació que permet als usuaris generar qrcodes estàtics i dinàmics, els qrcodes estàtics són només una imatge que representa el text introduït per l'usuari i per tant no es poden modificar, els dinàmics permeten modificar-los també un cop creats.

Com funciona doitsquare.com

L'utente che si collega sul sito doitsquare.com potrà creare gratutamente dei qr code statici utilizzando la funzionalità in home page.
Se l'utente ha la necessità di creare qr code dinamici dovrà registrarsi gratuitamente al sito ed avrà la possibilità di creare 1 qr code dinamico con un limite di 100 Scansioni a titolo di prova.
Se l'utente necessità di un numero maggiore di qr code con scansioni illimitate potrà effettuare un abbonamento annuale a pagamento al servizio.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite la piattaforma PayPal, i dati saranno gestiti interamente da https://www.paypal.com/ o attraverso la piattaforma Stripe, i dati saranno gestiti interamente da https://https://stripe.com/

Contingut aportat per l'usuari

Els usuaris i són responsables del contingut propi i de tercers que comparteixen a doitsquare.com, penjant-los, inserint contingut o de qualsevol altra manera. Els usuaris indemneixen al Titular de qualsevol responsabilitat en relació amb la difusió il·lícita de continguts de tercers o l'ús de doitsquare.com, de manera contrària a la llei.

Fitxers/Imatges/Documents per usuari

Usuaris i són responsables del contingut penjat a través de la nostra plataforma. Els fitxers als quals es pot accedir mitjançant l'escaneig mitjançant codi qr es pengen de manera pública al servei S3 dels servidors d'Amazon AWS https://aws.amazon.com/it/ i després es poden consultar públicament sense cap protecció, un cop s'hagi suprimit el codi qr, també s'eliminarà el fitxer relatiu connectat a ell.
La mida màxima per penjar fitxers és de 30 MB.

Inscripció

Per utilitzar el Servei o qualsevol part del mateix, els usuaris s'han de registrar facilitant, de manera veraç i completa, totes les dades sol·licitades en el formulari corresponent registre i acceptar plenament la política de privacitat i aquestes condicions generals. L'Usuari té el deure de custodiar i mantenir la confidencialitat de les seves credencials d'accés.

L'usuari ha de verificar l'adreça de correu electrònic utilitzada durant el registre, si aquesta verificació no es realitza en un termini de 7 dies (set dies) des de la creació del compte, els qrcodes i els fitxers connectats s'eliminaran automàticament de la plataforma.

Supressió i cancel·lació de comptes d'usuari

Els usuaris registrats poden desactivar els seus comptes, sol·licitar-los suprimir o suspendre l'ús del Servei en qualsevol moment, mitjançant la interfície doitsquare.com o contactant directament amb el Propietari. El Propietari, en cas d'incompliment d'aquestes Condicions, es reserva el dret de suspendre o cancel·lar el compte de l'usuari en qualsevol moment i sense previ avís.

Serveis de pagament

L'aplicació doitsquare.com ofereix algunes subscripcions o serveis de pagament. Les tarifes, durada i condicions dels comptes i serveis de pagament s'indiquen a l'apartat corresponent del lloc web.
El pagament es realitza a través de la plataforma PayPal o Stripe i doitsquare.com no entra en contacte de cap manera amb les dades de pagament, com ara les relacionades amb la targeta de crèdit, proporcionades.
Si el propietari de cadascuna d'aquestes eines de tercers es nega a autoritzar el pagament, el Propietari no podrà prestar el Servei i no serà responsable de cap retard o no utilització del Servei.

Per il piano gratuito/free, che prevede la creazione di un qr code dinamico gratuito con un limite di 100 Scansioni dopo le quali il qrcode sarà disabilitato, non prevede la creazione della tipologia Vcard biglietto da visita. Il Titolare può senza preavviso cancellare il qr code creato nel caso in cui non sia stato aggiornato, scansionato o utilizzato per più di 30gg lavorativi.
L'eventuale recupero di un qrcode richiesto da un cliente che sottoscriverà un abbonamento è di € 200,00 (duecento), salvo diversi accordi tra le parti.

- Vcard

L'estàndard Vcard no permet la creació de codis qr dinàmics, de manera que si es canvien les dades d'un codi qr de vcard, el codi qr també canviarà.

En seleccionar Dynamic vcard, es crearà una pàgina dins de la nostra plataforma que contindrà les dades introduïdes al formulari. Aquesta pàgina serà necessàriament accessible des d'Internet per poder escanejar el qrcode, per tant les dades seran "públiques" encara que no estiguin indexades.

Redirect

Per al seu funcionament, el sistema utilitza una adreça interna link-qr.com per redirigir el contingut decidit pel client i fer dinàmic el qrcode. No és possible de cap manera modificar aquesta url sent una url del sistema i sent necessària per al dinamisme del qrcode.

Impressió i mida

La mida mínima d'impressió recomanada per a codis qr dinàmics (no vcards) és de 2 cm per cara. Encara recomanem una prova d'escaneig i una comprovació abans d'imprimir. La complexitat i, per tant, la llegibilitat del qrcode està lligada al nombre d'informació continguda i, per tant, no podem garantir la lectura sota determinades dimensions.

Leggibilità qr code

La llegibilitat del qrcode depèn tant de la seva mida com dels processos gràfics superposats (per exemple, el logotip). Doitsquare no es responsabilitza de la llegibilitat si s'imprimeix en dimensions inadequades o si hi ha logotips superposats. Sempre recomanem proves d'escaneig a la vista prèvia d'impressió abans de produir grans quantitats.

Protecció amb contrasenya

La protecció de contrasenya us permet crear una pàgina de sol·licitud de contrasenya abans de veure el contingut/url del codi qr. La protecció no garanteix la protecció del fitxer de destinació, si un usuari està en possessió de l'url de destinació del fitxer podria compartir-lo i seria visible sense contrasenya.

Temps de funcionament

Doitsquare.com es compromet a proporcionar el servei de manera continuada, però les interrupcions de la xarxa i els errors genèrics poden causar una interrupció temporal dels nostres serveis. Podeu trobar informació del temps d'activitat aquí https://updown.io/p/wgfwm

Indemnitat

doitsquare.com només s'encarrega de generar codis QR estàtics i dinàmics, però no es fa responsable de les activitats promogudes i realitzades pels usuaris. L'usuari accepta indemnitzar el Propietari (així com qualsevol empresa controlada o afiliada per aquest, els seus representants, directors, agents, llicenciataris, socis i empleats), de qualsevol obligació o responsabilitat, inclosos els honoraris legals en què s'hagi incorregut per defensar-se en judici, que pugui sorgir davant els danys causats a altres usuaris o tercers, en relació amb les activitats realitzades i que van més enllà del simple ús de l'aplicació per a les finalitats a les quals està destinada responsable, per la violació dels termes de la llei o dels termes d'aquestes condicions de servei.

No es permet l'ús

El Servei s'utilitzarà d'acord amb les Condicions. Els usuaris no poden:
• copiar, emmagatzemar, modificar, canviar, preparar obres derivades o alterar de qualsevol manera qualsevol forma del contingut proporcionat per doitsquare.com;
• utilitzar qualsevol robot, aranya, aplicació de cerca i/o recuperació de llocs, o bé qualsevol altre dispositiu, procés o mitjà automatitzat per accedir, recuperar, executar raspar o indexar qualsevol part de doitsquare.com o el seu contingut;
• difamar, ofendre, assetjar, assetjar, amenaçar o d'una altra manera manera de vulnerar els drets (com ara el dret a la intimitat i la publicitat) dels altres;
• difondre o publicar contingut il·legal, obscè, il·legítim, difamatori o inadequat;
• utilitzar doitsquare.com de qualsevol altra manera inadequada que infringeixi aquestes Condicions.

Política de privacitat

Per obtenir informació sobre l'ús de les dades personals, els usuaris i els entrenadors ho han de fer referència a la política de privadesa de doitsquare.com.

Els drets de propietat intel · lectual

Totes les marques comercials de l'Aplicació, figuratives o nominatives, i tots els altres signes, noms noms comercials, marques de servei, marques denominatives, noms comercials, il·lustracions, les imatges, els logotips que apareixen a doitsquare.com són i segueixen sent propietat exclusiva de Propietari o els seus llicenciants i estan protegits per les lleis de marques comercials i relacionades aplicables tractats internacionals.

Requisits d'edat

Els usuaris declaren ser majors d'edat segons la legislació que els sigui aplicable. Els menors poden utilitzar doitsquare.com només amb l'assistència d'un pare o tutor. En cap cas els menors de 14 anys poden utilitzar doitsquare.com.

Limitacions de responsabilitat

El Titular, dins dels límits de la legislació aplicable, és responsable dels danys i perjudicis de caràcter contractual i extracontractual als Usuaris o a tercers només quan aquests constitueixin una conseqüència immediata i directa, per dolo o negligència greu, de l'activitat de doitsquare.com.
L'usuari exonera i exonera expressament el Titular de qualsevol responsabilitat, dins dels límits permesos per la legislació aplicable, en relació a qualsevol dany o reclamació de qualsevol tipus i classe propis i/o de tercers inclosos directes, indirectes, punitius, incidentals, especials, danys derivats de la pèrdua de beneficis, la pèrdua d'ingressos, la pèrdua de dades o els costos de substitució derivats d'aquest acord o relacionats d'una altra manera amb aquest. En particular, el Titular informa que cada usuari serà directament responsable dels continguts presentats a l'aplicació.

Llei aplicable i tribunal competent

Aquestes Condicions i totes les controvèrsies relatives a l'execució, interpretació i validesa d'aquest contracte estan subjectes a la llei, a la jurisdicció de l'Estat i a la jurisdicció exclusiva del Jutjat de Varese, lloc on té la seu del Propietari. El fòrum exclusiu del consumidor és una excepció, si la llei així ho preveu.

Resolució de disputes en línia per als consumidors

El consumidor resident a Europa ha de ser conscient del fet que la Comissió Europea ha creat una plataforma en línia que ofereix una eina alternativa de resolució de disputes. Aquesta eina pot ser utilitzada pel consumidor europeu per resoldre qualsevol controvèrsia relativa i/o derivada dels contractes de compravenda de béns i serveis subscrits a la xarxa de manera no judicial. En conseqüència, si ets consumidor europeu, podràs utilitzar aquesta plataforma per a la resolució de qualsevol controvèrsia derivada del contracte en línia estipulat amb el Titular. La plataforma està disponible al següent enllaç. El Responsable del tractament està disponible per respondre qualsevol pregunta enviada per correu electrònic a l'adreça electrònica publicada en aquest document.

Document actualitzat el 21/08/2023